La musicoteràpia en els infants amb TEA.

Nerea Busquiel, Sofia Blazhkevych i Aina Cascos.

Segón de Batxillerat, IES Enric Valor (Silla). 

 

RESUM

El nostre treball investiga els efectes de la musicoteràpia en xiquets i xiquetes que presenten un trastorn de l’espectre autista (TEA), que afecta el comportament, interacció, comunicació i aprenentatge de les persones que ho pateixen. La recerca de documentació, que ens ha donat criteris per entendre què és la síndrome, imprescindible per poder entendre i treballar amb infants amb TEA.

El seguiment de tres usuaris diganòsticat de TEA, del taller de musicoteràpia en l’Agrupació Musical “La Lírica” de Silla durant el curs 2021-2022, ens ha permés comprovar que aquest tractament té efectes positius en ells i que, gràcies a aquesta, poden millorar alguns signes molt habituals com poden ser dificultats per comunicar-se o la gestió dels temps d'espera. Aquest resultat ens ha confirmat la nostra hipòtesis i el nostre objectiu principal, que tractaments com la musicoteràpia, poden millorar la qualitat de vida i les conductes dels infants amb TEA.

 

Les reunions amb els docents de les aules de Comunicació i Llenguatge (CIL) del CEIP El Patí de Silla i l’IES La Morería de Mislata, ens han ajudat a endinsar-nos en la problemàtica d’aquest trastorn i la necessitat de dotar als centres de més recursos humans i materials, així com la necessitat de visibilitzar aquest trastorn encara molt desconegut. Per tot això, la nostra proposta de millora consisteix a implantar un aula CIL a l’IES Enric Valor per garantir la continuïtat formativa d’aquests infants.

 

ABSTRACT

The following project investigates the effects of music therapy in children that show an autistic spectrum disorder (ASD), which affects the behavior, interaction, communication, and learning of people who suffer it. One of the most important parts of the investigation has been the (re)search of documentation, which helps us to understand what autism spectrum syndrome is and the different kind of sensitivities they have, an essential concept to be able to understand and work with children with ASD. The main goal is to investigate if non-pharmacological treatments such as music therapy, can help to improve the quality of life and the behaviors of these people, in the same way that pharmacological treatments do. The monitoring of three users of the music therapy workshop of the Agrupación musical “La Lírica" in Silla during the 2021-2022 academic year has allowed us to verify that this treatment has has positive effects on children, and, thanks to this, they can improve some very common signs of ASD such as difficulties in communicating or managing waiting times.

 

On the other hand, the meetings with the main staff for the Communication and Language classrooms (CAL) of CEIP El Patí (Silla) and IES La Morería (Mislata). They have helped us to delve into the problems of this disorder and the need to provide the centers with more human and material resources, as well as the need to make this disorder, still unknown to many people, visible. For all these reasons, our improvement proposal is to implement a CAL classroom at IES Enric Valor to guarantee the educational continuity of these children.

 

 

PARAULES CLAU

Musicoteràpia, TEA, autisme, diversitat funcional, discapacitat, perfil sensorial, incidència, Comunicació i llenguatge,infants.